Afd. Kanaalstreek in oprichting

De eerste bijeenkomst van de afdeling Kanaalstreek in oprichting vond plaats op 16
december 1977 in Hotel Dopper te Stadskanaal , 45 personen zijn op deze avond
aanwezig. Als voorzitter fungeerde Henk Rubingh PA0RSR, leden van het actiecomité ter
oprichting waren: Nico Bakker NL5937, Jan Boerema PE1AYH, Gerard Borchers PA0UGB,
Menno Fleischer, Jan de Haan PA0JDH, Jan van der Reyden PA0TAR en Jan Wolthuis
PE0RTX. Voormelde personen hadden de hoofden bij elkaar gestoken om te trachten in
het Kanaalstreek gebied tot een samenbundeling van krachten te komen op het terrein
van het radioamateurisme. Gezien de explosieve toename van zendamateurs in het
gebied rondom de provinciegrens met Groningen en Drenthe werd hiertoe besloten.
En aangezien er maar 2 andere afdelingen in de omgeving waren, in Groningen en
Emmen, werd deze afstand toch te groot ervaren ondanks dat de meeste leden
inmiddels een auto hadden. Er moet wel worden gezegd dat dit inmiddels de derde
poging was om zo’n afdeling op poten te zetten in dit gebied!!
De andere twee pogingen werden in 1946 en rond 1959 gedaan, in 1946 heeft de
afdeling onder de naam Veenkoloniën bestaan en zo rond 1959 was de naam ook
Kanaalstreek, beide keren is de afdeling om verschillende redenen weer ter ziele
gegaan.
Als vaste vergaderdatum / bijeenkomst werd toen reeds de derde vrijdag van de maand
afgesproken, dit ook met het oog op de afdelingsavonden van de omliggende
afdelingen.

VERON of VRZA of gecombineerd

Tijdens deze eerste bijeenkomst komt als eerste de vraag op of het een VERON dan wel
VRZA dan wel een gecombineerde afdeling moet worden. Dit naar voorbeeld van zowel
de afdeling Emmen als wel Groningen. Tijdens een stemming komt aan het licht dat 19
personen een VERON afdeling wensen en 23 personen een VRZA afdeling!
Gezien de stemronde zou dus een gecombineerde afdeling voor de hand hebben
gelegen. De heren van het actiecomité verklaarden unaniem dat zij deze laatste
oplossing niet steunden en zich in dat geval zouden terugtrekken!!
Na ernstige discussie omtrent de verhouding VERON – VRZA besluit de vergadering dat
de afdeling Kanaalstreek van de VERON thans is opgericht.

Afdeling Kanaalstreek een feit

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VERON op 15 april 1978 wordt er door de
aanwezige leden aldaar gestemd over de nieuw op te richten afdeling Kanaalstreek.
Voor de afdeling in oprichting wordt hier een volmondig JA tegen gezegd.
Zodat de afdeling Kanaalstreek een feit is.
Saillant detail is dat op 21 april als de bijeenkomst wordt gehouden nog geen bericht
van het hoofdbestuur hierover is ontvangen.

Bestuur

Na de officiële bekendmaking van de afdeling Kanaalstreek bestaat het eerste bestuur
met vermelding van hun functie uit de volgende personen: PA0RSR Henk Rubingh
voorzitter, PE0RTX Jan Wolthuis secretaris, NL-5937 Nico Bakker qsl-manager, Menno
Fleischer penningmeester, PE1AYH Jan Boerema lid, PA0TAR Jan van der Reijden lid,
PA0UGB Gerard Borchers lid. We schrijven hier d.d. 18 mei 1978.

Bijeenkomsten

Werd de eerste tijd voor de bijeenkomsten / vergadering voor Hotel Dopper te
Stadskanaal gekozen, na verloop van tijd werd er uitgezien naar een andere locatie.
Niet helemaal duidelijk is uit de notulen op te maken waarom en wanneer exact naar
een andere locatie is uitgezien. Op 21 maart 1980 was de bijeenkomst nog steeds op
deze plek, maar tijdens de bijeenkomst van 19 september 1980 wordt er opeens
gesproken over het feit dat er een andere locatie is gevonden voor de vergaderingen.
Hier wordt geen naam genoemd. Pas op 20 februari 1981 wordt voor de eerste keer de
naam van café Harry Schut genoemd, de plek waar we 28 jaar lang de bijeenkomsten hebben gehouden. Harrie en zijn familie heeft ons elke elke
derde vrijdag van de maand gastvrij ontvangen. In 2011 geeft Harry aan te willen gaan minderen en uiteindelijk te gaan stoppen met het café.
Na enig zoekwerk zijn we per september 2012 met de bijeenkomsten te gast bij de S.T.A.R ook in Stadskanaal. Dit alles op nog geen 100 meter van onze vorige locatie.

Namens het bestuur, Johan PE9DX