Komende vrijdag huishoudelijke vergadering

Aanstaande vrijdag is alweer de 3e vrijdag van de maand en dat betekent dat er weer afdelingsavond bij Harry Schut wordt gehouden.

We vragen u nogmaals aandacht om op deze avond het ingevulde enquête formulier in te leveren bij Johan, PE9DX.

Wilt u meedingen naar de prijs voor de kerstpuzzel uit ons bulletin dan kunt u deze tot aanvang van de vergadering inleveren bij Timon PA1T. De deelnemers met de juiste oplossing dingen mee naar de hoofdprijs.

Op het programma staat de traditionele huishoudelijke vergadering van de afdeling Kanaalstreek.

Hieronder vindt u de agenda zoals gepubliceerd in het winter bulletin van de afdeling. Hebt u VR voorstellen lever ook deze dan voor aanvang vergadering in, zodat we deze kunnen behandelen tijdens de vergadering.

Huishoudelijke vergadering 2011:

Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling Kanaalstreek u uit voor het bijwonen van de huishoudelijke vergadering op vrijdag 21 januari 2011.          De agenda is als volgt:

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen huishoudelijke vergadering 2010
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Instellen kascontrolecommissie 2012
 • Bestuursbeleid 2011
 • Voorstel begroting 2011 door de penningmeester
 • Pauze
 • Voorstellen afdeling voor Verenigingsraad (VR) in april 2011
 • Vaststellen afvaardiging Verenigingsraad (VR) in april 2011
 • Uitreiking prijzen kerstpuzzel
 • Instellen verkiezingscommissie bestuursleden
 • Bestuursverkiezingen
 • Verkiezing voorzitter
 • Sluiting

Samenstelling bestuur 2010:

Voorzitter Eltje Veen PA3CEE Aftredend en herkiesbaar
Secretaris Timon Kruijer PA1T Aftredend en herkiesbaar
Penningmeester Johan Meezen PE9DX
Bestuurslid Engel Kruize PH7A
Bestuurslid Thomas Tinge PA1M

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering melden.

Namens het bestuur, Johan PE9DX.