Ledenvergadering januari 2012

Een verslag van de ledenvergadering d.d. 20-01-2012,        1e prijs afdelingsklassement PACC

Een dertigtal leden waren er gekomen voor deze ledenvergadering. Om klokslag acht uur opent de vz. met een ferme tik van de hamer deze ledenvergadering, in korte bewoording wordt de agenda voorgelezen welke vanavond wordt behandeld. Na de vraag aan de zaal of er nog kandidaten voor een bestuursfunctie zijn en er geen antwoord komt wordt de agenda puntsgewijs doorgenomen.
De sec. doet en opsomming van de ingekomen stukken en mededelingen, de diverse brieven van de VERON, andere afdelingsbrieven en blaadjes passeert de revue.
Hierna volgt er het jaarverslag over het jaar 2011 door de sec. dat deze er werk van heeft gemaakt blijkt wel uit de 3 kantjes A4 welke wordt voorgelezen.
Het verslag aangaande de pecunia van onze afdeling wordt door de penningmeester toegelicht, uiteindelijk blijkt er onder de streep een positief bedrag van enkele honderden euro’s te kunnen worden bijgeschreven op de spaarrekening van onze afdeling.
het bestuur minus ThomasBeide verslagen worden door de zaal goedgekeurd, waarna er een welgemeend applaus volgt..
Hierna is het woord aan de kascommissie welke in januari de boeken hebben doorgeworsteld, nadat Richard als vz. van deze commissie een kort verslag heeft gedaan afsluitend met de mededeling dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen gaat de zaal over tot decharge verlening aan de penningmeester. Richard en Koen worden bedankt voor hun inzet, en aangezien Richard voor de tweede keer dit werk heeft gedaan wordt de zaal gevraagd wie bereid is de volgende keer zitting in de kascommissie te willen nemen, Simon PC7A meldt zich spontaan aan en zal dan samen met Koen in januari 2013 de boeken gaan controleren.
Het volgende punt op de agenda, bestuursbeleid 2012, wordt toegelicht door de vz. We zullen proberen de afdeling op eenzelfde manier proberen vorm te geven als de afgelopen jaren is de boodschap. Alleen zal er een wijziging komen in het onderkomen welke we nu al bijna 30 jaar frequent bezoeken, het eetcafé Harry Schut. Nadat Harry ons vorig jaar op de hoogte had gebracht dat we nog twee jaar kunnen blijven zitten, inmiddels is er eentje voorbij, heeft het bestuur toch gemeend dit niet rustig te gaan zitten afwachten, maar toont daadkracht door nu reeds naar een vervanging te zoeken. De vz. heeft middels een “strategische verkenning leidende tot een profiel” een aantal kernvragen op papier gezet welke uiteindelijk moeten leiden tot “harde eisen”, “maakt niet uit” en “prioriteit van de harde eisen”. Met de leden in de zaal ontspon er zich een levendige discussie waar wij als bestuur bij het kiezen van een nieuwe locatie op zouden moeten letten. Samengevat lijdt dit tot de volgende punten:

1. Vrijdagavond, harde eis
2. Aanwezigheid catering á la Harry, harde eis
3. Locatie in of rondom een straal binnen 10 km van Stadskanaal, harde eis

Aangezien het bestuur deze vragen ook tijdens een bestuursvergadering was voorgelegd bleek dat wij nagenoeg dezelfde eisen hadden geformuleerd, tekende dat het bestuur toch mooi op één lijn zit met de leden!

Hierna volgde een korte pauze.

Na de pauze wordt door de penningmeester de begroting voor 2012 gepresenteerd, er zijn enkele posten hoger begroot dan normaal aangezien we niet precies weten wat o.a. de komende verhuizing van locatie als extra kosten zou kunnen meebrengen. Jelle had nog een vraag aangaande het stimuleringsfonds waarom deze in de begroting werd meegenomen, aangezien dit bedrag een beetje een scheve balans geeft op de uitgaven. De penningmeester vertelde dat ook hij hier al eens naar had gekeken en het volgend jaar zal proberen dit op een andere manier in de boeken te krijgen. slaapverwekend ????
Voorstellen voor de VR in april 2012 waren er niet, en er melden zich ook geen kandidaten om dit te bezoeken vanuit onze afdeling, de sec. werd dan ook als opdracht meegegeven ons hiervoor tijdig af te melden.
Aangezien er redelijk wat juiste oplossingen waren binnengekomen voor de kerstpuzzel in ons eigen bulletin had het bestuur drie rollades ter beschikking gesteld, nadat de heer H. Nanninga uit Finsterwolde drie lootjes uit de doos had getrokken waren de prijswinnaars bekend, de volgende mensen konden met een heerlijke rollade naar huis gaan: Engel PH7A, Andre PH5C en Jaap PA0T (hij ligt in de diepvries bij PA1T……ik zou hem maar snel ophalen Jaap voordat hij in de maag van een ander verdwijnt).
We hadden natuurlijk ook nog de 1ste prijs in het afdelingsklassement van de PACC te vergeven. Gevraagd aan Jan PA3FGB om een lot uit de doos te 

Jelle PD5JFK met de PACC beker

trekken kon Jelle PD5JFK de mooie beker in ontvangst nemen. Deze zal vast een centrale plek ten huize van de heer Knot krijgen.

De sluiting volgt rond de klok van tienen, waarna weer een gezellig onderling qso zich ontspon tussen de overgebleven amateurs.
Tegen half twaalf verlieten de laatste gasten de zaal, toch weer een unicum in de geschiedenis van onze afdeling Kanaalstreek.

Ik wil andre PH5C bedanken voor het maken van de foto’s deze keer.

Johan – PE9DX.